مکان- رنسانس

  رنسانس:

با ظهور رنسانس که از فلورانس در شمال ایتالیا آغاز شد، کلیسا و قوانین خشک و جابرانه ی آن به زیرکشیده شد و جهانی پدیدار گردید که در آن دیگر خدایی مرکز آن نبود که انسان می بایست محکوم به بندگی مطلق آن باشد. از آن پس انسان محور هستی قرار گرفت و تحولی عظیم در تفکرات فلسفی و سایر علوم انسانی و به دنبال آن در سایر حوزه های علمی پدیدار گشت.

در دوره ی رنسانس هنرمند واجد ارزش شد و اثر هنری به واسطه ی هنرمند خالق آن دارای اعتبار گردید. معماری هم به عنوان دانشی میان رشته ای شاهد تغییراتی بود. تغییراتی که با توجه به نیازهای جدید بوجود آمده و به دنبال پیدایش تفکرات نوین فلسفی و هنری شکل گرفته بود.

در دنیایی که انسان محور هستی قلمداد می شود معماری باید تجلی گر محوریت انسان باشد. برخورد هنرمندان معمار در جهت جلوه گری حضور انسان و نمایش قدرت بی بدیل انسان است و همچنان معماری در آمیخته با احساس شاعرانه است. درک مکان درکی شاعرانه و توام با احساسات والای انسانی می شود. توجه به سایت و ویژگی های آن و تلاش در جهت بهره گیری از ویژگی های آن و تحت کنترل آوردن ویژگی های ناخواسته آن است.

/ 0 نظر / 10 بازدید