مکان- پدیدارشناسی

انسان بخشی از هستی تصور می گردد که باید در ترکیب با آن و همراه با آن شناخته شود. هستی با انسان و انسان با هستی. از نظر پدیدار شناسان  تجربه ی شخصی، اهمیت خاصی دارد.

شیوه ی نگرش پدیدارشناسان به پدیده ها باعث می شودکه این دیدگاه را دیدگاهی شاعرانه و احساسی نام نهند.

مکان نیز مانند هر چیز دیگر برای پدیدارشناسان یک پدیده به حساب می آید که باید تلاش شود درکی بی واسطه از آن بدست آورد.

مفهوم مکان مورد توجه خاص نظریه پردازان پدیدار شناس معمار است و در مقام مقایسه با سایر نگرش ها توجه بیشتری به این موضوع در این نگرش وجود داشته و دارد.

پدیدارشناسان معمار بسیار نگران ازبین رفتن بعد شاعرانه ی مکان در عصر حاضر هستند و شولتس راه حل خروج از این بحران را بازگرداند بُعد شاعرانه ی زندگی به انسان ها می داند. (نوربرگ - شولتس، 10:82) این نگرش در تقابل با نگرش اثباتی و علمی است و قصد آن دارد تا با آنچه آن را بحران عصر حاضر و ماشین زدگی و منطق گرایی می داند به مقابله برخیزد. دانش واژه هایی چون جهان زیسته[1]، حس مکان[2]، باشیدن، هستومند، زیست جهان[3] و... ساخته ی متفکران نگرش پدیدار شناسی است.

پدیدار شناسی مکان بر آن است تا با پی بردن بی واسطه به هستی مکان آن را آن گونه که هست بشناسد تا بتواند دست به خلق مکانی شایسته ی باشیدن هستومندها بزند.

در این دیدگاه مکان را نمی توان به یکسری ویژگی های کمی تقلیل داد، بلکه اعتقاد دارد مکان یک مفهوم کلی است که آمیخته با تجارب فردی است و قابل تنزل به پارامترهایی مانند کارکرد و کالبد نمی باشد.


14- Lived World

15- Sense of place

16- Life World

/ 3 نظر / 10 بازدید
خواننده

همیشه سر کلاسای فلاحت با مفهوم پدیدارشناسی مشکل داشتم و از کنارش میگذشتم یا یا دم میرفت ولی الان برای اولین دفعه مفهوم پدیدار شناسی رو به طور ساده فهمیدم . خوب ساده شده ممنون .ممنون .این مطلب ادامه داره یا نه؟؟؟

حامد آخوندی

اولا خیلی خوب بود دوما دوست ناشناس ادامه داره سوما تو مقاله بحث مفهوم پدیده هم مطرح میشه یا منبراش پست بذارم؟

dast-andaz

سلام یکی دو سال قبل این چا ی معرفی در موردش کردم فکر کنم بد نباشه : ) http://sabat.iust.ac.ir/?p=595